Tag-arkiv: Tampere University

Postdoctoral Research Fellow (Computational electromagnetics) / Tutkijatohtori (Laskennallinen sähkömagnetiikka)

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences constitute Finland’s second largest multidisciplinary higher education community that places its faith in human potential and scientific knowledge. The spearheads of our research and learning are technology, health and society. Read more: www.tuni.fi/en.

The research group of Electromechanics at the unit of Electrical Engineering at the Faculty of Information Technology and Communication Sciences at Tampere University focuses on numerical electromagnetics and magnetic materials. We work at the interface of electromagnetic theory, computational science, physics of magnetic materials and electrical engineering applications of practical importance. Our vision is to integrate advanced electromagnetic modeling tools together with practical design of electromagnetic energy conversion devices, such as electrical machines, transformers, inductors and energy harvesters.

We will be taking part in an Academy of Finland Centre of Excellence (CoE) on “High-Speed Electromechanical Energy Conversion Systems” starting in 2022. The CoE aims at the development of next generation high-speed electrical machines for energy conversion and transport applications. Our part is related to the development of numerical modeling techniques for the high-frequency behavior of electrical machine windings. We are also running a 5-year European Research Council funded project “Multiscale Magnetic Models for Emerging Energy Conversion Applications” related to the development of electromagnetic modeling tools for passive magnetic components used in power electronics applications.

JOB DESCRIPTION

We are now looking for a postdoctoral researcher for working with electromagnetic modeling of windings and passive magnetic components at high frequencies. The work comprises of development of new finite element (FE) modeling techniques based on domain decomposition and model order reduction and is expected to be carried out by programming new FE solvers or using suitable open-source tools (such as MFEM, GetDP or Sparselizard). Commercial FE software may be used for validation purposes, but not as the main research tool. Both magneto-quasistatic modeling and full-wave modeling will be considered. See the following articles as examples of our earlier research in the field:

Participation in project management and instruction of Ph.D. students is required. Participation to teaching at the Unit of Electrical Engineering is also possible. The job requires occasional traveling to international conferences to disseminate the research results. International research visits to other universities or research institutes are also possible.

REQUIREMENTS

Successful candidates hold a Ph.D. in electrical engineering, electromagnetics or applied mathematics, and are familiar with electrical machines or magnetic components. They possess the relevant theoretical skills and can demonstrate previous experience in programming or developing FE tools for numerical analysis. In addition, experience on some of the following topics is appreciated:

 • Domain decomposition and model order reduction techniques
 • Modern mathematics (e.g. differential forms) in modeling
 • High-performance computing and scalable parallelization of FE models
 • Electrical machine design and experimental work related to electrical machines or magnetic components

The position also requires:

 • Good English language skills
 • Ability to conduct systematic scientific research
 • Ability to work in a team and communicate clearly in a multidisciplinary and international environment

WE OFFER

The positions will be filled for a fixed-term period of maximum 2.5 – 4 years. The starting date will be mutually agreed. A trial period of six months applies to all our new employees.

The salary will be based on both the job requirements and the employee’s personal performance in accordance with the Finnish University Salary System. A typical starting salary for a Postdoctoral Research Fellow is 3500 EUR per month. The salary increases based on experience.

Tampere University offers many benefits to its employees, e.g. occupational health services, flexible working hours, high-quality sport services and affordable lunch opportunities on campus.

International HR services offer their help with e.g. official issues in settling in Finland and Tampere. 

Tampere region is one of the fastest growing city areas in Finland. Tampere is the largest inland city in the Nordic countries and a traditional centre of the Finnish industry. Today, the city is best known for its high-tech expertise and extensive knowhow in various fields. Tampere is also the most popular city in Finland for higher education studies

HOW TO APPLY

Please submit your application through our online recruitment system (link below). The closing date for applications is 31.12.2021 (at 23.59 EET, GMT+2 ). Applications and all accompanying documentation must be in English.

The following documents should accompany your application:

 • a CV (with a list of publications)
 • a free-form application letter including names of two referees (max. 1 page)
 • degree certificates
 • other relevant documents that support your application (e.g. D.Sc. thesis, the most relevant publications regarding the call (max. 2), examples of numerical models you have developed, etc.)

For questions and more information, please contact:

Associate Professor Paavo Rasilo, paavo.rasilo (at) tuni.fi, +358 40 849 0409

 ***

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

Sähkömekaniikan tutkimusryhmä Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan sähkötekniikan yksiköstä keskittyy numeeriseen sähkömagnetiikkaan ja magneettisten materiaalien mallintamiseen. Työskentelemme sähkömagneettisen kenttäteorian, laskennallisen tieteen, magneettisten materiaalien fysiikan ja tärkeiden sähkötekniikan sovellusten rajapinnassa. Tavoitteenamme on integroida sähkömagnetiikan edistyneitä mallinnusmenetelmiä sähkömagneettisten energianmuuntimien suunnittelutyöhön. Tällaisia energianmuuntimia ovat mm. sähkökoneet, muuntajat, kuristimet ja energianlouhintalaitteet.

Vuodesta 2022 lähtien olemme mukana Suomen Akatemian uudessa huippuyksikössä ”Suurnopeuksiset sähkömekaaniset energianmuunnosjärjestelmät”, jossa kehitetään uuden sukupolven suurnopeussähkökoneita energia- ja liikennesovelluksiin. Meidän osuutemme liittyy numeeristen mallinnusmenetelmien kehittämiseen suurtaajuisten sähkömagneettisten kenttien mallintamiseksi sähkökoneiden käämityksissä. Lisäksi vedämme Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamaa viisivuotista hanketta liittyen tehoelektroniikassa käytettävien passiivisten magneettisten komponenttien mallintamiseen.

Haemme tutkijatohtoreita työskentelemään sähkökoneiden käämitysten ja passiivisten magneettisten komponenttien sähkömagneettisen mallintamisen parissa. Työhön kuuluu numeeristen laskentamenetelmien kehittäminen ohjelmoiden uusia elementtimenetelmäratkaisijoita tai käyttäen soveltuvia avoimen lähdekoodin mallinnustyökaluja.

Hakuohjeet

Lue tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuohjeet yllä olevasta englanninkielisestä ilmoituksesta. Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta).

Hakuaika tehtävään päättyy 31.12.2021 klo 23.59.Application period starts: 2021-10-15 14:50Application period ends: 2021-12-31 23:59

Read the job description at the university homepage

Leave an application

Post expires on lørdag januar 1st, 2022

Tutkijatohtori/Postdoctoral Research Fellow (EmergentCommunity)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta hakee tutkijatohtoria Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamaan EmergentCommunity-hankkeeseen ajalle 1.3.2022–28.2.2025.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimii yliopistotutkija Eeva Puumalan johtama projekti “Coexistence and conflict in the age of complexity: an interdisciplinary study of community dynamics” (EmergentCommunity) ajalla 1.1.2021–31.12.2025. Hanke tuottaa monitieteisen analyysin rinnakkaiselon käytännöistä ja konfliktien kehittymisestä sosiaalisesti monimuotoisissa kaupunkiympäristöissä Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa (https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/coexistence-and-conflict-age-complexity-emergentcommunity; https://societalsustainability.fi/rinnakkaiselo-ja-konfliktit-monimuotoisissa-yhteiskunnissa/?lang=fi). 

EmergentCommunity-hankkeen perusta rakentuu etnografian varaan, mutta tuotettuja havaintoja ja tulkintoja syvennetään tutkimalla ihmisten merkityksenantoprosesseja ja moninaistumisen sekä siihen liittyvän erilaisuuden havaitsemisen ja ristiriitojen herättämiä affektiivisia reaktioita ja tunnekokemusta. Monimenetelmäisen otteensa avulla hanke tuottaa tutkimustietoa siitä, miten affektiiviset orientaatiot heijastuvat yhteisösuhteiden muodostumiseen arkielämän tilanteissa ja kohtaamisissa. Tässä työssä hankkeessa hyödynnetään virtuaaliympäristöjä ja immersion aikaisia reaktioita tunnekokemuksen muodostumisen tutkimuksessa. Monitieteisen yhteistyön avulla pyrimme paremmin ymmärtämään sitä, miten erilaisuutta havaitaan ja sitä merkityksellistetään sosiaalisesti monimuotoisilla kaupunkialueilla.

Projekti sijoittuu Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskukseen, joka toimii Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Samassa tiedekunnassa toimii myös Human Information Processing (HIP) -laboratorio (https://research.tuni.fi/hiplab/), jonka tutkimusyhteisön kanssa valittu hakija voi toimia yhteistyössä ja verkostoitua. 

Tehtävä

Tutkijatohtorin tehtävänä on tutkia affektiivisia reaktioita ja orientoitumista sekä näiden yhteyttä tunnekokemuksen muodostumiseen ja toimintaan. Yhdessä muun tutkimusryhmän kanssa hän tarkastelee affektiivisten reaktioiden yhteyttä subjektiivisiin merkityksenantoprosesseihin. Tutkimus perustuu fysiologisiin rekisteröinteihin, tarkkaavaisuuden seurantaan sekä käyttäytymisen havainnointiin. Aineistonkeruu tullaan suorittamaan samalla, kun osallistujat katsovat etnografisen tutkimuksen perusteella luotuja 360-videoita. Videoilla kuvataan arkista kaupunkiympäristöä ja sen sosiaalista dynamiikkaa. 

Valittavalla henkilöllä on mahdollisuus osallistua tutkimuksen suunnitteluun 360-videoiden konseptoinnissa ja vaikuttaa omalta osaltaan aineistonkeruun fokukseen ja toteuttamiseen. Lisäksi valittavalla henkilöllä on mahdollisuus valita oman tutkimuksensa painotukset ja kehittää niitä eteenpäin EmergentCommunity-hankkeen tavoitteiden puitteissa.

Tehtävään kuuluu aineistonkeruuta hankkeen kolmessa kohdemaassa. Aineistonkeruuta suoritetaan yhdessä muun tutkimusryhmän kanssa niin, että valittavalla henkilöllä on mahdollisuus keskittyä oman erityisosaamisensa kehittämiseen ja syventämiseen. 

Aineistonkeruun ohella tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu tiedonkeruu ja analyysi, korkeatasoinen akateeminen julkaisutoiminta, osallistuminen säännöllisiin projektikokouksiin ja tutkimustulosten esittäminen oman alansa seminaareissa sekä akateemisissa konferensseissa. 

Tehtävään valittavalta edellytetään 

Tampereen yliopiston yleisten kelpoisuusvaatimusten mukaan tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta. Lisäksi hakijalta odotetaan tutkimuskokemusta tunnereaktioiden mittaamisesta, fysiologisista rekisteröinneistä (ihon sähkönjohtavuus, syke) ja niiden analyysistä ja katseenseurannasta.

Hakijalla tulee olla erinomaiset analyyttiset ja metodologiset taidot ja hänen on kyettävä työskentelemään itsenäisesti ja harjoittamaan riippumatonta tieteellistä tutkimusta. Tehtävään valittavan odotetaan osoittavan kiinnostusta ja motivaatiota monitieteisessä tutkimusryhmässä ja -ympäristössä toimimiseen. 

Hakijalla tulee olla erinomainen kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito. Lisäksi eduksi katsotaan, mikäli hakija hallitsee kiitettävästi tai hyvin yhden tai useamman seuraavista kielistä: suomi, ruotsi ja ranska. 

Palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika

Tehtävää täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Hakemus tulee jättää englanniksi ja siihen tulee liittää seuraavat liitteet:

(1) CV ilman julkaisuluetteloa (max. 2 sivua)

(2) Suomen Akatemian mallin mukainen (linkki malliin) julkaisuluettelo, johon tulee merkitä korostettuna 5 haettavan tehtävän kannalta keskeisintä julkaisua

(3) motivaatiokirje (max. 2 sivua), jonka tulee sisältää: 

 • lyhyt kuvaus aiemmasta tutkimuskokemuksesta (ml. akateemiset verkostot ja mahdollinen monitieteinen yhteistyö)
 • selvitys aiemman tutkimuskokemuksen merkityksestä haettavan tehtävän kannalta
 • selvitys, miten monitieteisessä tutkimusryhmässä toimiminen edesauttaisi hakijan tutkimusuran kehittymistä

(4) kirjoitusnäyte, josta käy ilmi hakijan tieteellisen ajattelun taso: joko luku väitöskirjasta tai julkaistu tieteellinen teksti (mikäli kyseessä on yhteiskirjoitettu teksti, selvitys hakijan omasta panoksesta)

(5) kahden suosittelijan yhteystiedot

Hakemus tulee jättää viimeistään 13.12.2021 klo 23:59 (UCT+3:00) yliopiston sähköisellä lomakkeella. Kärkihakijoiden haastattelut järjestetään viikoilla 3-5.

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävästä antaa yliopistotutkija, EmergentCommunity-hankkeen johtaja Eeva Puumala, puh. 050 318 6758, eeva.puumala(at)tuni.fi.

Lomakkeen teknisissä ongelmissa yhteys rekrytointi@tuni.fi

****

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en

Faculty of Social Sciences in the Tampere University invites applications for a Postdoctoral Research Fellow for a fixed term of up to 3 years, starting as of 1 March 2022. 

The project “Coexistence and conflict in the age of complexity: an interdisciplinary study of community dynamics” (EmergentCommunity) at the Tampere University will run from January 2021 to December 2025 (for more information, see: https://societalsustainability.fi/emergentcommunity/; https://www.tuni.fi/en/research/coexistence-and-conflict-age-complexity-emergentcommunity). The project is funded by European Research Council (ERC Starting Grant 2020) and led by university researcher Eeva Puumala. 

EmergentCommunity provides a multi-method and multi-level analysis of community relations in socially mixed urban neighbourhoods in Finland, France, and Sweden. The project builds on ethnographic fieldwork on everyday relations and community dynamics, after which it moves to deepen ethnographic understanding with the study of how people perceive and orient to diversity and its consequences and respond to them affectively. Overall, the project generates knowledge about the development of everyday relations and community dynamics in times of increasing diversification that is often accompanied with segregation and polarisation in the urban space.

The project EmergentCommunity is hosted at the Tampere Peace Research Institute, Faculty of Social Sciences, Tampere University. The faculty is also a home to the Human Information Processing Laboratory (HIP, https://research.tuni.fi/hiplab/) with which the selected candidate can network and collaborate. The Tampere University is an internationally renowned research-led university and one of the few in the world to specialize in social sciences (more information on Finland and Tampere). 

Position

The Postdoctoral Research Fellow will study affective reactions and orientation and their connection to the development of emotional experience and behavioural observations. Together with the research team, the selected candidate will reflect on the connections between affective orientations and subjective processes of meaning-making. For the study, participants’ physiological responses will be measured, and eye-tracking will be done while they are viewing 360-degree videos that are based on ethnographic data. The environments will depict mundane urban environments and their social dynamic.

The selected candidate can participate in the conceptualization of the 360-degree videos and influence the focus of data collection regarding their own field. In addition, the selected candidate can determine the emphasis of their own research within the scientific scope of the EmergentCommunity project. 

The selected candidate is involved in collecting data in all three countries. Data collection will be carried out in collaboration with the multidisciplinary research team in a way that the selected candidate can focus on deepening their expertise in their own field. 

The Postdoctoral Researcher Fellow’s duties include data gathering and analysis, high level academic publishing, participation in regular team meetings and presenting research at seminars and academic conferences. A successful candidate is expected to show interest and enthusiasm towards working in an interdisciplinary team, while representing their own discipline. 

Qualifications 

The selected candidate must hold a PhD degree in a relevant field. A successful candidate is expected to have research experience in studying affective responses, in measuring and analyzing physiological responses (skin conductance, heart rate) and in eye tracking. 

The selected candidate must have the ability to conduct independent, high-quality scientific research. The candidate should have excellent analytical and methodological skills and be able to work both independently and collaboratively as part of a multidisciplinary research team. 

The position requires excellent skills in written and oral English. A command of French, Finnish or Swedish is considered an asset. 

Salary and probationary period

The salary of the Postdoctoral Research Fellow will be based on level 5 of the demands level chart for teaching and research personnel in the salary system of Finnish universities. In addition to the basic salary, supplementary salary will be paid according to the personal performance, depending on the appointee’s qualifications and experience. At commencement, the monthly salary will typically range between 3100–3550 €. The post is subject to a six-month probationary period.

The application process

The following documents should accompany your application: 

(1) CV (excluding publications, max. 2 pages)

(2) numbered list of publications compiled according to the Academy of Finland guidelines. Please indicate your five most important publications.

(3) motivation letter (max. 2 pages) consisting of 

 • a brief description of previous research experience (including academic networks and interdisciplinary collaborations)
 • the relevance of previous research experience to this position
 • a brief statement of how working in an interdisciplinary research team would benefit developing your research profile and advance career development.

(4) writing sample that illustrates the level of your academic thinking: either a chapter from your PhD thesis or a published scientific article (if coauthored, an explanation of your own contribution)

(5) Contact information for two referees

Applications should be written in English and submitted electronically via the Tampere University’s electronic recruitment system by on December 13 2021, 23:59 (UCT +3:00). The interviews of the top candidates will be held during weeks 3-5.

Enquiries

For further information on the position please contact the EmergentCommunity PI Eeva Puumala, eeva.puumala(at)tuni.fi, p. +358 50 318 6758.

In technical problems please contact rekrytointi@tuni.fiApplication period starts: 2021-10-15 13:30Application period ends: 2021-12-13 23:59

Read the job description at the university homepage

Leave an application

Post expires on tirsdag december 14th, 2021