Tag-arkiv: Lund University

Doctoral student, sustainable urban governance on mission-oriented innovation

Lunds universitet, International Institute for Industrial Environmental Econo

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet. IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning och samverkar aktivt med företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel, affärsmodeller, hållbar konsumtion och stadsutveckling. För mer information se: www.iiiee.lu.se

Ämnesbeskrivning

Doktoranden kommer att arbeta inom området hållbar stadsutveckling med fokus på klimatutmaningar och innovation.

Omställningen till hållbara samhällen inkluderar en mångfald aktörer såsom företag, offentliga organisationer och medborgare, som tillsammans kan skapa ny kunskap som bidrar till att hitta lösningar som går bortom de mer traditionella. I området hållbar stadsutveckling ingår att utveckla policy, verktyg och angreppssätt som stöder utvecklingen mot ett hållbart och effektivt samhälle.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid IIIEE vid Lunds universitet och vara en del av projektet Massive Urban Missions (MUM) finansierat av Energimyndigheten. MUM är kopplat till Europeiska kommissionens arbete med ”missions”, en framtida europeisk forsknings- och innovationsagenda, där målet är hitta lösningar på några av världens största utmaningar. Ett uppdrag (eller sk mission) är att till år 2030 ha 100 klimatneutrala städer i Europa.

Det övergripandet syftet med MUM-projektet är att undersöka och kritiskt granska hur Sverige ska uppnå dessa klimatneutrala städer genom ”mission-oriented” innovation. I projektet ingår två doktorander, en vid Lunds universitet och en vid Linköpings universitet.

MUM-projektets mål är att fördjupa vår kunskap och förståelse av 1) hur smart infrastruktur kan kombineras med mission-oriented innovation, 2) hur urban metabolism och urban living labs kan bidra till att utveckla klimatneutrala städer. Ett mål i projektet är att utveckla kunskap och förståelse som är direkt användbara i städer i deras arbete med att bli klimatneutrala. Genom att projektet arbetar i nära samarbete med svenska kommuner och deras living labs kommer projektets resultat också att bli relevanta och vara ett stöd för aktörer i deras arbete med att skapa klimatneutrala lösningar.

Doktoranden kommer också att vare en del av den tvärvetenskapliga och nationella forskarskolan Energisystem. För deltagarna i forskarskolan Energisystem ingår det att resa och delta i kurser och möten som är förlagda runtom i Sverige.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

en magisterexamen (eller masterexamen) i relevant, gärna tvärvetenskaplig, utbildning (t.ex inom hållbarhetstudier, samhällsvetenskap, ekonomi, och innovationsstudier, planering, institutioner, organisationsstudier).

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Förmåga att självständigt utföra och framgångsrikt slutföra forskningsprojekt
 • Förmåga att utveckla forskningsplan och generera akademiska publikationer
 • God kommunikationsförmåga och att kunna kommunicerad mellan olika kulturer
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, är meriterande
 • Erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund
 • Förslag på forskningsplan (max 3 sidor) som kopplat till det beskrivna ämnet och som ligger i linje med forskningen vid IIIEE
 • Examensbevis eller motsvarande
 • Övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
 • Till ansökan skall relevanta uppsatser bifogas (kandidatuppsats, masteruppsats och/eller examensarbete).

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset. We kindly decline all sales and marketing contacts.

To apply, please click the button “Login and apply”

Type of employmentTemporary position longer than 6 months
SalaryMonthly salary
Number of positions1
Working hours100
CityLund
CountySkåne län
CountrySweden
Reference numberPA2020/2075
ContactKes Mccormick, 046-222000Per Mickwitz, +46462220406
Union representativeOFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Last application date07.Aug.2020 11:59 PM CET

Read the job description at the university homepage

Login and apply

Post expires on Friday August 7th, 2020

Doctoral Student in Physical Geography & Ecosystem Science

Lund University, Department of Physical Geograhy and Ecosystem Science

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

The Faculty of Science conducts research and education within Biology, Astronomy, Physics, Geosciences, Chemistry, Mathematics and Environmental Sciences. The Faculty is organized into nine departments, gathered in the northern campus area. The Faculty has approximately 1500 students, 330 PhD students and 700 employees.

Subject description

The recent (2018) drought reduced the Swedish cereal harvest, reduced available grazing resources and lowered the harvest of animal feed, crucial for maintaining national food production and to sustain animal stocks over the winter. The 2018 cereal harvest was the worst since the late 1950’s. Effects on forest and forestry are still partly unknown but reduced carbon uptake have been observed and drought induced bark beetle outbreaks in southern Sweden have been reported3. The rate of recovery and implications for forest production and economy remain to be analyzed. This project will further investigate the consequences of the drought on terrestrial vegetation and ecosystem services in Sweden.

Work duties

The PhD candidate will be a part of a research-project called “Drought impact on Swedish terrestrial ecosystems – detecting and mapping vegetation change” investigating effects of the 2018 drought in Sweden. The project aim to:

 • Develop and test change-detection methodologies for terrestrial vegetation based on time series information from new EO satellites at high spatial and temporal resolution.
 • Quantify and understand spatially explicit drought related changes in agricultural ecosystems. 

          a. Identify drivers and map areas with high risk of disturbances.

          b. Quantify effects on production and the carbon cycle.

 • Quantify and understand spatially explicit drought related changes in forest ecosystems.

          a. Identify drivers and map areas with high risk of disturbances (insects).

          b. Quantify effects on forest growth and the carbon cycle.

          c. Investigate lag effects on the following vegetation seasons.

 • Develop management recommendations to mitigate direct and adverse secondary effects (insect outbreaks) of drought on crucial Swedish ecosystem services within forestry and agriculture.

See full project plan at http://web.nateko.lu.se/personal/jonas.ardo/torka/Droughtplan.pdf

The main duties of doctoral students are to devote themselves to their research studies which includes participating in research projects and third cycle courses. The work duties can also include teaching and other departmental duties (no more than 20%).

Admission requirements

A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if he or she:

 • has been awarded a second-cycle qualification, or
 • has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 credits were awarded in the second cycle, or
 • has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.

Additional requirements

In priority order:

 • MSc in geoscience, physical geography, plant ecology or a similar topic.
 • Strong skills in remote sensing.
 • Skills in meteorology and climatology.
 • Skills in programming.
 • Skills in plant science
 • Fluently in English and basic skills in Swedish.
 • Knowledge of Swedish agriculture and forestry.
 • Good communication skills and ability to work independently and in a group.

Assessment criteria

Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies. The assessment of potential is made primarily on the basis of academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:

 • Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study.
 • An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research problems.
 • Written and oral communication skills
 • Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience.

Consideration will also be given to good collaborative skills, drive and independence, and how the applicant, through his or her experience and skills, is deemed to have the abilities necessary for successfully completing the third cycle programme.

Terms of employment
Only those admitted to third cycle studies may be appointed to a doctoral studentship. Third cycle studies at LTH consist of full-time studies for 4 years. A doctoral studentship is a fixed-term employment of a maximum of 5 years (including 20% departmental duties). Doctoral studentships are regulated in the Higher Education Ordinance (1993:100), chapter 5, 1-7 §§.

Instructions on how to apply

Applications shall be written in English and include a cover letter stating the reasons why you are interested in the position and in what way the research project corresponds to your interests and educational background. The application must also contain a CV, degree certificate or equivalent, and other documents you wish to be considered (grade transcripts, contact information for your references, letters of recommendation, etc.).

Eligibility

The employment of doctoral students is regulated in the Swedish Code of Statues 1998: 80. Only those who are or have been admitted to PhD-studies may be appointed to doctoral studentships. When an appointment to a doctoral studentship is made, the ability of the student to benefit from PhD-studies shall primarily be taken into account. In addition to devoting themselves to their studies, those appointed to doctoral studentships may be required to work with educational tasks, research and administration, in accordance with specific regulations in the ordinance.

Type of employment
Limit of tenure, four years according to HF 5 kap 7§.

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset. We kindly decline all sales and marketing contacts.

To apply, please click the button “Login and apply”

Type of employmentTemporary position longer than 6 months
First day of employment2020-10-01
SalaryMonthly salary
Number of positions1
Working hours100
CityLund
CountySkåne län
CountrySweden
Reference numberPA2020/2124
ContactJonas Ardö, +46462224031
Union representativeOFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Last application date15.Aug.2020 11:59 PM CET

Read the job description at the university homepage

Login and apply

Post expires on Saturday August 15th, 2020

Postdoc in Archaeology and Ancient History with focus on Material Studies

Lund University, Department of Archaeology and Ancient History

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

The Joint Faculties of the Humanities and Theology have eight departments and carries out large and varied work within research and education with the purpose to understand people as cultural and social beings. The faculties have some 700 employees and around 4000 students.

The Department of Archaeology and Ancient History at Lund University is one of the oldest and largest archaeology departments in Sweden, and one of the top 100 in the world according to the QS World University Ranking. We provide a lively environment for research and teaching and have done so since 1805.

The department covers four subjects: Classical Archaeology and Ancient History, Archaeology, Historical Archaeology and Historical Osteology. The subjects cooperate with each other, while having different backgrounds with respect to history of ideas and are working partly with different source materials, methods and theoretical perspectives. This is the department’s strength from both a research and education perspective. Our students therefore often choose to combine our different subjects in their studies in order to obtain a personalised degree.

In recent years, the link between humanities research questions and methods from the natural sciences has become increasingly clear. At Lund University, this has been illustrated by a geoarchaeological collaboration within LINXS (www.linxs.se), which coordinates research and research strategies connected to MAX IV and ESS. However, the research commenced in this field so far has been mainly initiated from the science side with a primary focus on developing methods and techniques, whereas more far-reaching interpretations and analyses of the past have played a lesser role.

Duties

The postdoc is to develop strategic archaeological research questions by utilising the technical and methodological possibilities that analyses using, for example, synchrotron light or neutron radiation (MAX IV, ESS) can contribute to the field of archaeological research. Other scientific appraches may also be relevant. The ultimate focus of the position, i.e. which research questions will be posed and which scientific methods will be used, is up to the candidate to decide. In addition to working on their own research project, the postdoc is expected to work on strategic research applications during the second year.

The kind of research questions that may be relevant are those that are linked to archaeological materials in a broad sense. These can be artefacts but also other archaeological source materials, such as osteological, biological and geoarchaeological. The position is therefore open to applicants from several disciplines. The focus is on materials from archaeological excavations or museum collections and the use of new analytical methods, rather than on a specific chronological period or geographical area. The applicant may thus have a PhD in archaeology, historical archaeology, historical osteology or classical archaeology and ancient history, or in a closely related discipline concerned with the analysis of cultural history and interpretation of artefacts and materials.

Teaching, supervision and other administrative duties comprise a maximum of 20 % of the position.

Qualifications

The candidate must have been awarded a Ph.D. or an international degree deemed equivalent not more than three years before the application deadline. If the degree was awarded earlier, the candidate must provide certificates of parental leave, illness or similar reasons for leave in the application. Applicants must be able to document advanced proficiency in English.

Assessment

The grounds for assessment are a good ability to develop and conduct high-quality research, and teaching skills. The main criterion for a postdoctoral fellowship is research expertise. In all other respects, the assessment will be based on the requirements specified for the post. As documentation for the assessment of qualifications, applicants are to submit a project plan of the research they intend to carry out during their appointment. Only applicants whose research plan and previous work could strengthen the research environment will be considered for the position of postdoc.

Specific qualifications are, in order of priority:

 • Documented experience of combining humanistic research with methods and techniques from the naturalsciences.
 • Documented experience of using and processing laboratory data in order to obtain an understanding of cultural history.
 • Interest in, and experience of, developing humanistic research in different scientific researchenvironments.
 • Demonstrated ability to cooperate with others.

The application must include:

 • A signed complete CV and attested copy of the Ph.D. degree.
 • A list of publications (including DOI, ISBN or ISSN numbers).
 • A signed plan of no more than 1500 words (not including list of references) of theresearch project the candidate intends to pursue during the fellowship.

*with signature, name in block letters and telephone number of two people who have no conflicts of interest with the applicant and who can confirm that the copy corresponds with the original.

The research plan is to contain a description of:

 • Aim and research question.
 • Theory and method.
 • Relation to the international research front including the most important internationalwork in the field of research.
 • Schedule and expected results.
 • The applicant’s qualifications and competence to conduct the project.

NB! The applicant is responsible for ensuring that the application is complete in accordance with the instructions above, that all documents are scanned (as a single PDF file) and that the file has reached the University through the e-recruitment portal no later than the application deadline.

Conditions

The appointment is a fixed-term position for a maximum of two years and is full time in accordance with “Agreement on fixed-term employment as a postdoc” between labour market parties dated 4 September 2008 (Swedish Agency for Government Employers, OFRs, SACO-S and SEKO).

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset. We kindly decline all sales and marketing contacts.

To apply, please click the button “Login and apply”

Type of employmentTemporary position longer than 6 months
Contract typeFull time
First day of employment1 November or by agreement
SalaryMonthly salary
Number of positions1
Working hours100
CityLund
CountySkåne län
CountrySweden
Reference numberPA2020/1525
ContactMartin Hansson, Head of Department, www.ark.lu.se/en/person/MartinHansson/Lena Kandefelt, Head of HR, www.ht.lu.se/en/person/LenaKandefelt/
Union representativeOFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Last application date01.Sep.2020 11:59 PM CET

Read the job description at the university homepage

Login and apply

Post expires on Tuesday September 1st, 2020

Postdoctoral Position in the Gendered Militaries project

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

The Faculty of Social Sciences at Lund University is one of the leading education and research institutions in Sweden and operates both in Lund and Helsingborg.

The Department of Political Science fuses traditional roots with cutting-edge research and education. In recent years, it has very successfully competed for external research funds. Among the central research areas of the Department are democratization, diplomacy, peace and conflict studies, environmental politics and welfare studies. The strong research profile of the Department is reflected in the teaching, the educational environment also being firmly set in a global context.

Job description
The holder of this position will be expected to conduct 80% research and 20% teaching for a duration of 18 months. The postdoctoral position is part of “The military as an ‘agent of change’ for gender-relations in post-conflict societies? Evidence from Liberia and Mali” (Gendered Militaries), a three year research roject funded by the Swedish Research Council and SIDA (the Swedish International Development Agency), with Associate Professor Lisa Strömbom as Principal Investigator. The purpose of “Gendered Militaries” is to critically examine how the military institution could function as an ‘agent of change’ in terms of gender relations in a post-conflict society, focusing on gender in military reform in Liberia and Mali. It has a specific focus on the intertwined processes of gender integration and gender mainstreaming in the post-conflict phase. The postdoctoral fellow will utilize and contribute with refinement of the conceptual building blocks of the study and conduct fieldwork in Mali in order to investigate gendered aspects of military reform there in general and the role of the military in Mali’s society in specific. For further information on the research project, see https://www.svet.lu.se/forskning/forskningsprojekt/the-military-as-an-agent-of-change-for-gender-relations-in-post-conflict-societies 

Eligibility
Eligibility for employment as a postdoctoral researcher is restricted to applicants with a PhD degree in a relevant subject. Aapplicants should have completed their PhD less than three years prior to the deadline for applying to the post. The three-year limit can be extended in cases of parental leave, sickness leave or similar circumstances occurring after the PhD defence. Applicants who have yet to complete their PhDs are welcome to apply but should demonstrate that they will receive their PhD degree no later than on the first day of employment as postdoc. The most important qualification for the position is a solid track record of research related to the women, peace and security agenda as well as experience from fieldwork in post-conflict countries. Research skills and academic promise will be the main selection criteria, but teaching skills will also be considered. Proficiency in spoken and written English and the ability to teach in English is a requirement. The candidate must have demonstrated excellent skills in academic written English. The ability to conduct research independently and the ability to participate in research collaboration with comparative elements are very important considerations.

Your application must contain (a) a cover letter including a statement describing the qualifications that would allow you to conduct the research specified above, (b) a CV, (c) one or two article-length writing samples (approximately 8000-10 000 words), at least one of which should be single-authored, (d) two letters of recommendation.

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset. We kindly decline all sales and marketing contacts.

To apply, please click the button “Login and apply”

Type of employmentTemporary position longer than 6 months
Contract typeFull time
First day of employment1 of January, 2021 or by agreement
Salarymonthly salary
Number of positions1
Working hours100
CityLund
CountySkåne län
CountrySweden
Reference numberPA2020/1973
ContactLisa Strömbom, Project Leader, +46 46 222 45 53, Lisa.strombom@svet.lu.se
Union representativeSACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46 222 93 64OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46 222 93 62
Last application date16.Aug.2020 11:59 PM CET

Read the job description at the university homepage

Login and apply

Post expires on Sunday August 16th, 2020

Postdoc in Archaeology and Ancient History with focus on Material Studies

Lund University, Department of Archaeology and Ancient History

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

The Joint Faculties of the Humanities and Theology have eight departments and carries out large and varied work within research and education with the purpose to understand people as cultural and social beings. The faculties have some 700 employees and around 4000 students.

The Department of Archaeology and Ancient History at Lund University is one of the oldest and largest archaeology departments in Sweden, and one of the top 100 in the world according to the QS World University Ranking. We provide a lively environment for research and teaching and have done so since 1805.

The department covers four subjects: Classical Archaeology and Ancient History, Archaeology, Historical Archaeology and Historical Osteology. The subjects cooperate with each other, while having different backgrounds with respect to history of ideas and are working partly with different source materials, methods and theoretical perspectives. This is the department’s strength from both a research and education perspective. Our students therefore often choose to combine our different subjects in their studies in order to obtain a personalised degree.

In recent years, the link between humanities research questions and methods from the natural sciences has become increasingly clear. At Lund University, this has been illustrated by a geoarchaeological collaboration within LINXS (www.linxs.se), which coordinates research and research strategies connected to MAX IV and ESS. However, the research commenced in this field so far has been mainly initiated from the science side with a primary focus on developing methods and techniques, whereas more far-reaching interpretations and analyses of the past have played a lesser role.

Duties

The postdoc is to develop strategic archaeological research questions by utilising the technical and methodological possibilities that analyses using, for example, synchrotron light or neutron radiation (MAX IV, ESS) can contribute to the field of archaeological research. Other scientific appraches may also be relevant. The ultimate focus of the position, i.e. which research questions will be posed and which scientific methods will be used, is up to the candidate to decide. In addition to working on their own research project, the postdoc is expected to work on strategic research applications during the second year.

The kind of research questions that may be relevant are those that are linked to archaeological materials in a broad sense. These can be artefacts but also other archaeological source materials, such as osteological, biological and geoarchaeological. The position is therefore open to applicants from several disciplines. The focus is on materials from archaeological excavations or museum collections and the use of new analytical methods, rather than on a specific chronological period or geographical area. The applicant may thus have a PhD in archaeology, historical archaeology, historical osteology or classical archaeology and ancient history, or in a closely related discipline concerned with the analysis of cultural history and interpretation of artefacts and materials.

Teaching, supervision and other administrative duties comprise a maximum of 20 % of the position.

Qualifications

The candidate must have been awarded a Ph.D. or an international degree deemed equivalent not more than three years before the application deadline. If the degree was awarded earlier, the candidate must provide certificates of parental leave, illness or similar reasons for leave in the application. Applicants must be able to document advanced proficiency in English.

Assessment

The grounds for assessment are a good ability to develop and conduct high-quality research, and teaching skills. The main criterion for a postdoctoral fellowship is research expertise. In all other respects, the assessment will be based on the requirements specified for the post. As documentation for the assessment of qualifications, applicants are to submit a project plan of the research they intend to carry out during their appointment. Only applicants whose research plan and previous work could strengthen the research environment will be considered for the position of postdoc.

Specific qualifications are, in order of priority:

 • Documented experience of combining humanistic research with methods and techniques from the naturalsciences.
 • Documented experience of using and processing laboratory data in order to obtain an understanding of cultural history.
 • Interest in, and experience of, developing humanistic research in different scientific researchenvironments.
 • Demonstrated ability to cooperate with others.

The application must include:

 • A signed complete CV and attested copy of the Ph.D. degree.
 • A list of publications (including DOI, ISBN or ISSN numbers).
 • A signed plan of no more than 1500 words (not including list of references) of theresearch project the candidate intends to pursue during the fellowship.

*with signature, name in block letters and telephone number of two people who have no conflicts of interest with the applicant and who can confirm that the copy corresponds with the original.

The research plan is to contain a description of:

 • Aim and research question.
 • Theory and method.
 • Relation to the international research front including the most important internationalwork in the field of research.
 • Schedule and expected results.
 • The applicant’s qualifications and competence to conduct the project.

NB! The applicant is responsible for ensuring that the application is complete in accordance with the instructions above, that all documents are scanned (as a single PDF file) and that the file has reached the University through the e-recruitment portal no later than the application deadline.

Conditions

The appointment is a fixed-term position for a maximum of two years and is full time in accordance with “Agreement on fixed-term employment as a postdoc” between labour market parties dated 4 September 2008 (Swedish Agency for Government Employers, OFRs, SACO-S and SEKO).

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset. We kindly decline all sales and marketing contacts.

To apply, please click the button “Login and apply”

Type of employmentTemporary position longer than 6 months
Contract typeFull time
First day of employment1 November or by agreement
SalaryMonthly salary
Number of positions1
Working hours100
CityLund
CountySkåne län
CountrySweden
Reference numberPA2020/1525
ContactMartin Hansson, Head of Department, www.ark.lu.se/en/person/MartinHansson/Lena Kandefelt, Head of HR, www.ht.lu.se/en/person/LenaKandefelt/
Union representativeOFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Last application date01.Sep.2020 11:59 PM CET

Read the job desciption at the university homepage

Login and apply

Post expires on Tuesday September 1st, 2020

Postdoc in China’s, Japan’s, and/or Korea’s contemporary society (1–2 positions)

Lund University, The Faculties of Humanities and Theology, Department of History

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

The Joint Faculties of the Humanities and Theology have eight departments and carries out large and varied work within research and education with the purpose to understand people as cultural and social beings. The faculties have some 700 employees and around 4000 students.

The Department of History is one of the eight departments within the Joint Faculties of the Humanities and Theology. It is a large department consisting of three divisions: the Division of history, the Division of human rights and the Centre for East and South-East Asian Studies. Around 70 teachers and researchers work at the department. They undertake teaching within the BA programmes in history and human rights, the masters programme in history and the international masters programmes in human rights and Asian studies. The department also has a large post-graduate programme with Ph.D. students in history and human rights, as well as a research school in history.

The Centre for East and Southeast Asian Studies was founded in 1997 as a result of a government initiative. The Centre’s task is to develop expertise and understanding of contemporary societal, political and economic development in East and Southeast Asia. The Centre conducts education at the Master’s level as well as research. It features the largest library of its kind in the Nordic area and regularly organises visiting lectures, seminars and conferences.

Duties

The person employed is expected to work independently but should also cooperate with other researchers at the Centre. The postdoctoral fellow should participate in, and contribute to, the research environment through active participation in research seminars and other research-related activities, contribute with their own research, as well as contribute to the general development of the research environment in East and South-East Asian Studies. The postdoctoral fellow is expected to take part in organising workshops, be in charge of seminars, and contribute to the development of research applications. The postdoctoral fellow is also expected to take part in teaching at the undergraduate and master’s levels. These tasks require the postdoctoral fellow to have a high level of presence at the workplace

Teaching, supervision and other administrative duties comprise a maximum of 20 % of the position.

Qualifications

The candidate must have been awarded a Ph.D. or an international degree deemed equivalent not more than three years before the application deadline. If the degree was awarded earlier, the candidate must provide certificates of parental leave, illness or similar reasons for leave in the application.

The candidate needs to have written a Ph.D. thesis with a focus on contemporary society in China, Japan, and/or Korea. Very good and documented knowledge of English is required as well as relevant knowledge in Chinese, Japanese, or Korean, depending on the research project.

Assessment

The grounds for assessment are a good ability to develop and conduct high-quality research, and teaching skills. The main criterion for a postdoctoral fellowship is research expertise. In all other respects, the assessment will be based on the requirements specified for the post. As documentation for the assessment of qualifications, applicants are to submit a project plan of the research they intend to carry out during their appointment.

Only applicants whose research plan and previous work could strengthen the research team will be considered for the position of postdoc.

Special additional qualifications, in order of priority:

 • previous research and/or a project plan related to the prioritized research areas of the Centre for East and South-East Asian Studies, in particular domestic politics and social issues, civil society, sustainable development, digital developments, and popular culture,
 • experience of arranging seminars and different public events.

The application must include:

 • A signed complete CV and attested copy of the Ph.D. degree.
 • A list of publications (including DOI, ISBN or ISSN numbers).
 • A signed plan of no more than 1500 words (not including list of references) of theresearch project the candidate intends to pursue during the fellowship.

*with signature, name in block letters and telephone number of two people who have no conflicts of interest with the applicant and who can confirm that the copy corresponds with the original.

The research plan is to contain a description of:

 • Aim and research question.
 • Theory and method.
 • Relation to the international research front including the most important internationalwork in the field of research.
 • Schedule and expected results.
 • The applicant’s qualifications and competence to conduct the project.

NB! The applicant is responsible for ensuring that the application is complete in accordance with the instructions above, that all documents are scanned (as a single PDF file) and that the file has reached the University through the e-recruitment portal no later than the application deadline.

Conditions

The appointment is a fixed-term position for a maximum of two years and is full time in accordance with “Agreement on fixed-term employment as a postdoc” between labour market parties dated 4 September 2008 (Swedish Agency for Government Employers, OFRs, SACO-S and SEKO).

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset. We kindly decline all sales and marketing contacts.

To apply, please click the button “Login and apply”

Type of employmentTemporary position longer than 6 months
Contract typeFull time
First day of employment1 October 2020, or by agreement
SalaryMonthly salary
Number of positions2
Working hours40 h/week
CityLund
CountySkåne län
CountrySweden
Reference numberPA2020/1726
ContactDirector of Studies Marina Svensson, ace.lu.se/about-the-centre/staff/marina-svenssonHead of Department Henrik Rosengren, www.hist.lu.se/en/person/HenrikRosengren/Head of HR Lena Kandefelt, www.ht.lu.se/en/person/LenaKandefelt/
Union representativeOFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Last application date10.Aug.2020 11:59 PM CET

Read the job desciption at the university homepage

Login and apply

Post expires on Monday August 10th, 2020

Doctoral Student in Computer Science Focused on SAT Solving and Combinatorial Optimization

Lund University, LTH, Department of Computer Science

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

LTH forms the Faculty of Engineering at Lund University, with approximately 9 000 students. The research carried out at LTH is of a high international standard and we are continuously developing our teaching methods and adapting our courses to current needs.

Sweden routinely scores at the absolute top in rankings of quality of life such as, e.g., the OECD Better Life Index (http://www.oecdbetterlifeindex.org).

Project description
The PhD student will be working in the research group of Jakob Nordström. Much of the activities of this research group revolve around the themes of efficient algorithms for satisfiability in propositional logic (SAT solving) and lower bounds on the efficiency of methods for reasoning about SAT (proof complexity). On the practical side, one problem of interest is to gain a better understanding of, and improve, the performance of current state-of-the-art SAT solvers based on conflict-driven clause learning (CDCL). We are even more interested in exploring new algebraic or geometric techniques (such as Gröbner bases or pseudo-Boolean solving) that could potentially yield exponential improvements over CDCL. We also believe that there should be ample room for technology transfer with related areas such as SMT solving, constraint programming (CP), and/or mixed integer linear programming (MIP), and so the research project will likely involve such areas.

Work duties
The main duties of doctoral students are to devote themselves to their research studies which includes participating in research projects and third cycle courses. The work duties can also include teaching and other departmental duties (no more than 20%).

Admission requirements
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if the applicant:

 • has been awarded a second-cycle qualification, or
 • has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 credits were awarded in the second cycle, or
 • has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.

A person meets the specific admission requirements for third cycle studies in Computer Science if the applicant has:

 • at least 60 second-cycle credits at an advanced level with relevance for the research topic, or
 • an MSc in Engineering in Computer Science and Engineering, Electrical Engineering, Information and Communication Technology, Engineering Physics or Engineering Mathematics.

 Additional requirements:

 • Very good oral and written proficiency in English is necessary to be able to participate in international collaborations and to publish and present research results in international conferences and journals. The working language of the research group is also English.
 • Problem solving skills and creativity.

Assessment criteria
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies. The assessment of potential is made primarily on the basis of academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:

 1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study.
 2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research problems.
 3. Written and oral communication skills
 4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience.

Other assessment criteria:

 • A suitable background for the position is, for instance, a degree in computer science, mathematics or possibly technical physics with a theoretical specialization.
 • Practical programming skills

Consideration will also be given to cooperative and communicative abilities, critical analysis ability, motivation for doctoral studies, interest in computer science and mathematics, drive and independence, and how the applicant, through his or her experience and skills, is deemed to have the abilities necessary for successfully completing the third cycle programme.

Terms of employment
Only those who will be admitted or who are already admitted to third cycle studies may be appointed to a doctoral studentship. Third cycle studies at LTH consist of full-time studies for 4 years. A doctoral studentship is a fixed-term employment of a maximum of 5 years (in which case it includes 20% departmental duties). Doctoral studentships are regulated in the Higher Education Ordinance (1993:100), chapter 5, 1-7 §§.

Instructions on how to apply
The application should include the following documents:

 1. Curriculum vitae.
 2. University grade transcripts.
 3. Brief statement as to why the applicant wishes to conduct doctoral studies, including a description of the applicant’s qualifications and interests.
 4. If applicable, copies of the applicant’s MSc thesis (or possibly BSc thesis) and any research publications.
 5. Name and address of three references.

Please observe that all the documents above should be in English (or for official documents possibly in Swedish).

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset. We kindly decline all sales and marketing contacts.

To apply, please click the button “Login and apply”

Type of employmentTemporary position longer than 6 months
First day of employmentSeptember 1, 2020 or according to agreement
SalaryMonthly salary
Number of positions1
Working hours100%
CityLund
CountySkåne län
CountrySweden
Reference numberPA2020/1888
ContactJakob Nordström, Professor, jakob.nordstrom@cs.lth.se
Union representativeOFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Last application date06.Jul.2020 11:59 PM CET

Read the job description at the university homepage

Login and apply

Two-year postdoc for development of microfluidics platform for X-rays

Lunds universitet, MAX IV, Diffraction & Scattering

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and 7 600 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

MAX IV is a Swedish national large-scale research laboratory hosted by Lund University. It provides scientists from Sweden as well as internationally, with state-of-the-art instrumentation for research in areas such as engineering, physics, structural biology, chemistry and nanotechnology. Fully developed it will receive more than 2 000 scientists annually, conducting ground-breaking experiments in materials and life sciences using the brilliant X-ray light.

The project “AdaptoCell for MAX IV laboratory users”, funded by the Swedish Foundation for Strategic Research (SSF), aims to develop a microfluidic flow-cell platform, to enable the study of proteins at physiologically relevant conditions for three different beamlines with three different techniques, Balder (X-ray Absorption Spectroscopy), CoSAXS (Small Angle X-ray Scattering) and MicroMAX (serial crystallography). The AdaptoCell will be used to investigate, for example, in situ time dependent changes in the active site of enzymes, protein dynamics in response to stimuli or sample delivery for serial crystallography. The project team is based and coordinated from MAX IV, Lund University, with members and expert partners from other Swedish universities and research institutes. 

The AdaptoCell project began in 2019 and a prototype cell is already being developed for testing for XAS at Balder. Now we are looking for a postdoc to develop and deploy the AdaptoCell for X-ray scattering and diffraction techniques, specifically SAXS and serial crystallography (SSX) at the CoSAXS and MicroMAX beamlines. The CoSAXS beamline is in commissioning at the 3 GeV storage ring at the MAX IV Laboratory and is expected to go into user operation fall 2020. It is a state-of-the-art SAXS/WAXS beamline which will deliver high brilliance, large q-range SAXS measurements for many research areas including life sciences and soft matter, as well as developing coherent techniques like X-ray Photon Correlation Spectroscopy (XPCS). MicroMAX is a new beamline at MAX IV for protein crystallography aimed at accommodating single crystal data collections as well as serial crystallography with new sample delivery methods using a flexible experimental setup. The beamline will provide a 1 – 10 micron beam size and be able to perform time-resolved studies down to the microsecond regime. MicroMAX will start its user operation at the end of 2022.

Tasks:

The successful postdoc candidate will join the team at MAX IV and will work alongside the postdoc who, since 2019, has been developing the AdaptoCell for Balder users. You will be responsible for developing the AdaptoCell microfluidics platform for time-resolved SAXS/WAXS at CoSAXS with in-situ mixing of protein solutions and integration on the chip of additional techniques (e.g. UV-vis). You will also be responsible for developing a functional device for SSX for timed sample delivery of micro crystals ready for the MicroMAX beamline with initial testing being conducted at the operational BioMAX beamline.  

You will collaborate within an interdisciplinary project team at MAX IV, SciLife Lab at Uppsala University, Halmstad högskola and our expert partners involved in the project to achieve the pre-defined goals. This means that you will frequently take part and present the project work at both internal and external meetings, and will be responsible for the ongoing dissemination of the project outcomes to potential user groups within Sweden and further afield.  Travel for experiments within and outside Sweden may also be necessary. Some out of hours working will be necessary.

In this exciting project, you will develop a new protein sample delivery platform that can have far-reaching implications for expanding the application of X-ray techniques to structural biology, especially for the study of the dynamics through real time in situ applications. Therefore you should be highly motivated to learn about proteins, their structure and interactions (for example, variability in chemical composition, homogeneity and how these affect their delivery in microfluidic devices) as well as the requirements for X-ray scattering/diffraction experiments (different methods for time-resolved studies, need for minimising background from X-ray scattering of chip-material used, effects of radiation damage).

To summarize, this position offers a focused project within the cutting edge field of synchrotron sample delivery mechanisms at MAX IV, one of the most advanced synchrotrons in the world. There is the potential for high impact publications of project results.

Qualifications

PhD in a relevant field, (within physical sciences (chemistry, physics) or structural biology).

Essential requirements:

 • Practical (>1 year) experience of the use and setting up of microfluidics and lab-on-a-chip.
 • Knowledge of microfabrication techniques for microfluidic systems.
 • Knowledge of control (software/hardware) and interfacing of sample environment, for example, pumps, temperature controllers, valves.
 • Practical experience of X-ray scattering and/or diffraction.
 • Good communication skills and good command of written and spoken English.
 • Good planning and organization skills.
 • Ability to complete tasks autonomously and at your own initiative.

Additional requirements are considered assets:

 • Publications arising from the use of either small angle scattering, Macromolecular crystallography or SSX in your research field.
 • Basic protein work and knowledge of protein chemistry.
 • UV-vis (or other) spectroscopy experience.
 • Flow simulations.
 • Computer aided design experience (we use Solidworks).
 • 3D printing experience.
 • Experimental measurements at a large scale X-ray or neutron facility.
 • Planning and coordinating experimental measurements at a large scale facility.
 • Demonstrated ability to work in a team and interact with a diverse group of scientists and technical staff in a dynamic environment.

Appointment to a post-doctoral position requires that the doctoral degree or equivalent is completed no more than three years before the last date for applications. Under special circumstances, the doctoral degree can have been completed earlier.

This is a 2 year temporary employment.
First day of employment: as soon as possible

On call services may apply in the future.

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset. We kindly decline all sales and marketing contacts.

To apply, please click the button “Login and apply”

Type of employmentTemporary position longer than 6 months
Contract typeFull time
First day of employmentAs agreed
SalaryMonthly salary
Number of positions1
Working hours100%
CityLund
CountySkåne län
CountrySweden
Reference numberPA2020/734
Contact Ann Terry, +46703264498Kajsa Sigfridsson Clauss, +46733350724
Union representative OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Last application date14.Apr.2020 11:59 PM CET

Read the job description at the university homepage

Login and apply

Post expires on Tuesday April 14th, 2020